2 Tháng Mười, 2023

Workbook For Diagnostic Medical Sonography: The Vascular Systems

Workbook For Diagnostic Medical Sonography The Vascular Systems

Tiếng Việt Được thiết kế để phù hợp với phiên bản thứ ba của các văn bản của Anne-Marie Kupinsky, sổ làm việc siêu âm chẩn đoán y học: Hướng dẫn về hệ thống mạch máu, phiên bản thứ ba, do Rachel Kendall, cung cấp một công cụ tự học đầy đủ hỗ trợ học […]

Ultrasound Technology For Clinical Practitioners

Ultrasound Technology For Clinical Practitioners

Tiếng Việt Công nghệ siêu âm cho các bác sĩ lâm sàng Trong công nghệ siêu âm cho các bác sĩ lâm sàng, Crispian Oates, một nhà vật lý y tế nổi tiếng và nhà khoa học siêu âm mạch, cung cấp một nguồn tài nguyên thực tiễn có thể truy cập được cho người […]