15 Tháng Tư, 2024
Search
Close this search box.

Volume 5 Issue 1

(Tháng Một 2023)

Danh sách các bài báo

 1. Automated Inline Myocardial Segmentation of Joint T1 and T2 Mapping Using Deep Learning
  • Tiếng Việt: Phân đoạn cơ tim nội tuyến tự động của ánh xạ T1 và T2 khớp bằng cách sử dụng học tập sâu
  • Tác giả: James P. Howard, Kelvin Chow, Liza Chacko, Mariana Fontana, Graham D. Cole, Peter Kellman, Hui Xue
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryai.220050
 2. The EMory BrEast imaging Dataset (EMBED): A Racially Diverse, Granular Dataset of 3.4 Million Screening and Diagnostic Mammographic Images
  • Tiếng Việt: Bộ dữ liệu hình ảnh vú Emory (nhúng): Bộ dữ liệu dạng hạt đa dạng về chủng tộc với 3,4 triệu hình ảnh chụp nhũ ảnh chẩn đoán và sàng lọc
  • Tác giả: Jiwoong J. Jeong, Brianna L. Vey, Ananth Bhimireddy, Thomas Kim, Thiago Santos, Ramon Correa, Raman Dutt, Marina Mosunjac, Gabriela Oprea-Ilies, Geoffrey Smith, Minjae Woo, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryai.220047
 3. Generalizability of Machine Learning Models: Quantitative Evaluation of Three Methodological Pitfalls
  • Tiếng Việt: Khả năng tổng quát của các mô hình học máy: Đánh giá định lượng ba cạm bẫy phương pháp
  • Tác giả: Farhad Maleki, Katie Ovens, Rajiv Gupta, Caroline Reinhold, Alan Spatz, Reza Forghani
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryai.220028
 4. Artificial Intelligence and Radiology Education
  • Tiếng Việt: Trí tuệ nhân tạo và Giáo dục X quang
  • Tác giả: Ali S. Tejani, Hesham Elhalawani, Linda Moy, Marc Kohli, Charles E. Kahn Jr
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryai.220084

Các ấn phẩm cùng tổ chức