18 Tháng Tư, 2024
Search
Close this search box.

Volume 5, Issue 2

(Tháng Ba 2023)

Danh sách các bài báo

 1. Truth and Transformation: RSNA’s Journey Toward Equity
  • Tiếng Việt: Sự thật và biến đổi: Hành trình của RSNA hướng tới công bằng
  • Tác giả: Curtis P. Langlotz, Matthew A. Mauro, Umar Mahmood, Jeffrey S. Klein, Carolyn C. Meltzer, Sanjeev Bhalla, Richard E. Heller III, Jinel A. Scott, Adam E. Flanders, Pari V. Pandharipande
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryai.239001
 2. 2022 Manuscript Reviewers: A Note of Thanks
 3. Editor’s Recognition Awards
 4. An Artificial Intelligence Training Workshop for Diagnostic Radiology Residents
  • Tiếng Việt: Một hội thảo đào tạo trí tuệ nhân tạo cho cư dân X quang chẩn đoán
  • Tác giả: Ricky Hu, Arsalan Rizwan, Zoe Hu, Anthony Li, Andrew David Chung, Benjamin Y.M. Kwan
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryai.220170
 5. BERT-based Transfer Learning in Sentence-level Anatomic Classification of Free-Text Radiology Reports
  • Tiếng Việt: Học tập chuyển nhượng dựa trên Bert trong phân loại giải phẫu cấp độ câu báo cáo X quang văn bản tự do
  • Tác giả: Daiki Nishigaki, Yuki Suzuki, Tomohiro Wataya, Kosuke Kita, Kazuki Yamagata, Junya Sato, Shoji Kido, Noriyuki Tomiyama
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryai.220097
 6. An Artificial Neural Network for Nasogastric Tube Position Decision Support
  • Tiếng Việt: Một mạng lưới thần kinh nhân tạo cho hỗ trợ quyết định vị trí ống mũi
  • Tác giả: Ignat Drozdov, Rachael Dixon, Benjamin Szubert, Jessica Dunn, Darren Green, Nicola Hall, Arman Shirandami, Sofia Rosas, Ryan Grech, Srikanth Puttagunta, Mark Hall, David J. Lowe
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryai.220165
 7. Performance and Usability of Code-Free Deep Learning for Chest Radiograph Classification, Object Detection, and Segmentation
  • Tiếng Việt: Hiệu suất và khả năng sử dụng của việc học sâu không có mã để phân loại X quang ngực, phát hiện đối tượng và phân đoạn
  • Tác giả: Samantha M. Santomartino, Nima Hafezi-Nejad, Vishwa S. Parekh, Paul H. Yi
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryai.220062
 8. Attention-based Saliency Maps Improve Interpretability of Pneumothorax Classification
  • Tiếng Việt: Bản đồ độ mặn dựa trên sự chú ý cải thiện khả năng diễn giải của phân loại tràn khí màng phổi
  • Tác giả: Alessandro Wollek, Robert Graf, Saša Čečatka, Nicola Fink, Theresa Willem, Bastian O. Sabel, Tobias Lasser
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryai.220187
 9. A Deep Learning Algorithm for Automatic 3D Segmentation of Rotator Cuff Muscle and Fat from Clinical MRI Scans
  • Tiếng Việt: Một thuật toán học sâu để phân đoạn 3D tự động của cơ bắp quay vòng và chất béo từ quét MRI lâm sàng
  • Tác giả: Lara Riem, Xue Feng, Matthew Cousins, Olivia DuCharme, Elizabeth B. Leitch, Brian C. Werner, Andrew J. Sheean, Joe Hart, Ivan J. Antosh, Silvia S. Blemker
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryai.220132
 10. ADMANI: Annotated Digital Mammograms and Associated Non-Image Datasets
  • Tiếng Việt: ADMANI: chụp quang tuyến vú kỹ thuật số được chú thích và bộ dữ liệu không có hình ảnh liên quan
  • Tác giả: Helen M. L. Frazer, Jennifer S. N. Tang, Michael S. Elliott, Katrina M. Kunicki, Brendan Hill, Ravishankar Karthik, Chun Fung Kwok, Carlos A. Peña-Solorzano, Yuanhong Chen, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryai.220072
 11. Unleashing the Power of Deep Learning for Breast Cancer Detection through Open Mammography Datasets
  • Tiếng Việt: Giải phóng sức mạnh của việc học sâu để phát hiện ung thư vú thông qua bộ dữ liệu chụp nhũ ảnh mở
  • Tác giả: Alexandre Cadrin-Chênevert
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryai.220294
 12. Hurdles to Artificial Intelligence Deployment: Noise in Schemas and “Gold” Labels
  • Tiếng Việt: Vượt rào để triển khai trí tuệ nhân tạo: tiếng ồn trong các lược đồ và các nhãn Gold Vàng
  • Tác giả: Mohamed Abdalla, Benjamin Fine
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryai.220056
 13. The Steep Road to Artificial Intelligence–mediated Radiology
 14. Possible Flaw in Recent Publication

Các ấn phẩm cùng tổ chức