16 Tháng Sáu, 2024
Search
Close this search box.

Volume 5, Issue 1

(Tháng Một 2023)

Danh sách các bài báo

 1. 2022 Manuscript Reviewers: A Note of Thanks
 2. Editor’s Recognition Awards to Reviewers
 3. CT Angiography of the Aorta Using Photon-counting Detector CT with Reduced Contrast Media Volume
  • Tiếng Việt: CT chụp
  • Tác giả: Kai Higashigaito, Victor Mergen, Matthias Eberhard, Lisa Jungblut, Monika Hebeisen, Susan Rätzer, Bettina Zanini, Adrian Kobe, Katharina Martini, André Euler, Hatem Alkadhi
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220140
 4. Contrast Medium Reduction for CTA with Photon-counting CT: A New Opportunity or More of the Same?
  • Tiếng Việt: Tương phản giảm trung bình cho CTA với CT tính phí photon: một cơ hội mới hoặc nhiều hơn giống nhau?
  • Tác giả: James Dundas, Jonathon A. Leipsic
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220306
 5. Free-breathing, Contrast Agent–free Whole-Heart MTC-BOOST Imaging: Single-Center Validation Study in Adult Congenital Heart Disease
  • Tiếng Việt: Hơi thở tự do, tác nhân tương phản, hình ảnh MTC-Boost toàn tim: Nghiên cứu xác nhận trung tâm đơn ở bệnh tim bẩm sinh người lớn
  • Tác giả: Anastasia Fotaki, Kuberan Pushparajah, Reza Hajhosseiny, Alina Schneider, Harith Alam, Joana Ferreira, Radhouene Neji, Karl P. Kunze, Alessandra Frigiola, René M. Botnar, Claudia Prieto
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220146
 6. Effects of Mitral Valve Prolapse on Quantification of Mitral Regurgitation and Ejection Fraction Using Cardiac MRI
  • Tiếng Việt: Ảnh hưởng của tăng sinh van hai lá đến định lượng hồi quy hai lá và phân suất tống máu bằng cách sử dụng MRI tim
  • Tác giả: Bamidele T. Otemuyiwa, Elizabeth M. Lee, Edith Sella, Chaitanya Madamanchi, Sowmya Balasubramanian, Tianwen Ma, Aparna Joshi, Jimmy C. Lu, Adam L. Dorfman, Prachi Agarwal
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220069
 7. To Include or Not to Include: Quantification of Mitral Regurgitation in Patients with Mitral Valve Prolapse Using Cardiac MRI
  • Tiếng Việt: Để bao gồm hoặc không bao gồm: Định lượng hồi quy hai lá ở bệnh nhân bị tăng sinh van hai lá bằng cách sử dụng MRI tim
  • Tác giả: Jeesoo Lee, Michael Markl
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.230007
 8. Fetal Cardiac Cine MRI with Doppler US Gating in Complex Congenital Heart Disease
  • Tiếng Việt: MRI cine tim thai với doppler chúng tôi điều hòa trong bệnh tim bẩm sinh phức tạp
  • Tác giả: Thomas M. Vollbrecht, Christopher Hart, Shuo Zhang, Christoph Katemann, Alexander Isaak, Claus C. Pieper, Daniel Kuetting, Bettina Faridi, Brigitte Strizek, Ulrike Attenberger, … See all authors
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220129
 9. Fetal Cardiac MRI: Doppler US-gated Cine Imaging in Complex Congenital Heart Disease
 10. Feasibility of a New Regional Myocardial Strain Parameter for the Detection of Wall Motion Abnormalities in Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy
  • Tiếng Việt: Tính khả thi của một thông số chủng cơ tim mới trong khu vực để phát hiện các bất thường chuyển động trên tường trong bệnh cơ tim phải rối loạn nhịp tim
  • Tác giả: Mikael Laredo, Jérôme Lamy, Khaoula Bouazizi-Verdier, Moussa Gueda, Alain Giron, Antonio Gallo, Philippe Cluzel, Estelle Gandjbakhch, Alban Redheuil, Nadjia Kachenoura
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220160
 11. Multimodality Imaging in Noonan Syndrome: Case Series of Young Children
  • Tiếng Việt: Hình ảnh đa phương thức trong Hội chứng Noonan: Chuỗi trường hợp trẻ nhỏ
  • Tác giả: Wenjing Yang, Yining Wang, Arlene Sirajuddin, Jian He, Weichun Wu, Xiaoxin Sun, Baiyan Zhuang, Shuang Li, Jing Xu, Di Zhou, Shihua Zhao, Minjie Lu
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220218
 12. Emphysematous Aortitis of the Abdominal Aorta
 13. Fulminant Giant Cell Myocarditis-induced Myocardial Calcification
  • Tiếng Việt: Viêm cơ tim tế bào khổng lồ gây ra vôi hóa cơ tim do viêm cơ tim
  • Tác giả: Chi Wan Koo, Jackie Cheuk Ki Chan, Melanie C. Bois
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220305
 14. Dissection of a Giant Coronary Aneurysm
  • Tiếng Việt: Sự mổ xẻ của phình động mạch vành khổng lồ
  • Tác giả: Fabian Hack, Robert Steinbach, Christian Wöhrer, Friedrich M. Lomoschitz
  • DOI: https://doi.org/10.1148/ryct.220254
 15. Pseudoaneurysm of the Mitral-Aortic Intervalvular Fibrosa

Các ấn phẩm cùng tổ chức